elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

om oss

Historia

Elementa Management AB grundades 2015 av Marcus Wahlberg och Filip von Uexküll. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Bolaget förvaltar idag fonden Elementa som startades den 5 mars 2015, en månadshandlad specialfond med nordiska små- och medelstora bolag som huvudinriktning.


Bolaget

Elementa Management AB består av bolagets grundare, Marcus Wahlberg (CEO) och Filip von Uexküll (COO), samt av en deltidsanställd. Bolagets styrelseordförande är Matts Ekman som har en omfattande erfarenhet och kunskap om finanssektorn, bl.a. genom sina uppdrag som styrelseordförande i Carnegie Fonder AB och som tidigare finansdirektör inom koncernerna Vattenfall och Electrolux.

Bolaget har valt att outsourca centrala funktioner till välkända och etablerade företag som redan idag har liknande uppdrag till andra fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Genom detta säkerställs att kritiska funktioner, såsom riskhantering och regelefterlevnad, utförs av oberoende parter vilket i sin tur leder till att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden kan upprätthållas. Dessutom medför valet av organisation en effektiv kostnadspolitik att jämföra med om bolaget behövt anställa motsvarande kompetens.

Organisation.png

 

Ledning

Marcus Wahlberg, CEO & CIO

Marcus Wahlberg är grundare av och VD för Elementa Management AB samt ansvarig förvaltare av fonden Elementa. Marcus har erfarenhet som investeringsansvarig på Investment AB Öresund samt VD för dess dotterbolag Ven Capital AB. Dessförinnan arbetade Marcus med investeringar på H Lundén Kapitalförvaltning som förvaltade hedgefonden Eikos. Marcus har också erfarenhet inom Corporate Finance på Carnegie Investment Banking. Marcus Wahlberg har en M. Sc. med inriktning finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Marcus.wahlberg@elementamanagement.se
+46 (0)705-835 999

Filip von Uexküll, COO & deputy CEO

Filip von Uexküll är bolagets COO och stf. VD. Filip har erfarenhet från flera olika positioner inom Avanza Bank, bl.a. inom tredjepartsprodukter och som aktiemäklare. Filip är även bolagets klagomålsansvarige samt ansvarig för frågor rörande penningtvätt och finansiering av terrorism. Filip von Uexküll har en BA (hons) från University of Westminster i London.

Filip.vonuexkull@elementamanagement.se
+46 (0)705-555 661

Eric Andersson, Portfolio Manager

Eric Andersson är assisterande portföljförvaltare av fonden Elementa. Eric har flera års erfarenhet från finansbranschen, bl.a. från Saxo Bank och SEB. Eric har tidigare haft roller inom alltifrån handel, analys och administration. Eric har en M. Sc. med inriktning finans från Stockholms universitet.

Eric.andersson@elementamanagement.se
+46 (0)705-572 621


Styrelse

Matts Ekman, Ordförande

Matts Ekman är för närvarande styrelseordförande i Carnegie Fonder AB och Handelshuset Ekman & Co. Matts är tidigare vice VD och finansdirektör för Vattenfall-koncernen. Han har även 20 års erfarenhet som finansdirektör för Electrolux-koncernen. Matts har en civilekonomexamen från Lunds Universitet och en MBA-examen från University of California, Berkeley.

Niklas Wakèus, Styrelseledamot

Niklas Wakeus är för närvarande grundare och VD för Professional Secrets (Opexi AB). Niklas har tidigare varit COO och säljchef för Blueair Group, VD och COO för Tradimus Group samt ordförande i H1 Communication AB. Niklas har även erfarenhet från ett flertal olika positioner inom Electrolux, bl.a. inom Treasury, samt som styrelseledamot i Electrolux Financial Services AB. Niklas har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Martin Rudling, Styrelseledamot

Martin Rudling är sedan 2019 styrelseledamot i Elementa Management AB. Martin var med och grundade fondbolaget Keel Capital AB samt var dess VD fram till 2016. Dessförinnan jobbade han bl.a. som aktierådgivare till utländska institutioner på Carnegie, Nordea och ABG Sundahl Collier i London. Martin har läst företagsekonomi vid Stockholms Universitet, ISCTE i Lissabon, Portugal och USP i Sao Paulo, Brasilien.

Marcus Wahlberg, Styrelseledamot

Marcus Wahlberg är grundare av och VD för Elementa Management AB samt ansvarig förvaltare av fonden Elementa. Marcus har erfarenhet som investeringsansvarig på Investment AB Öresund samt VD för dess dotterbolag Ven Capital AB. Dessförinnan arbetade Marcus med investeringar på H Lundén Kapitalförvaltning som förvaltade hedgefonden Eikos. Marcus har också erfarenhet inom Corporate Finance på Carnegie Investment Banking. Marcus Wahlberg har en M. Sc. med inriktning finans från Handelshögskolan i Stockholm.


Kontrollfunktioner

Riskkontroll, Stefan Dahl (ISEC Services AB)

Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med ISEC Services AB som under en längre tid tillhandahållit riskmätnings- och kontrolltjänster till alternativa investeringsfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Genom ISEC’s breda kunskap om riskhantering och finansmarknaden kan ISEC erbjuda finansiella företag stöd för att efterleva krav på riskhantering.

Compliance, Ann-Sophie Hesser (Apriori Advokatbyrå AB)

Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med Apriori Advokatbyrå AB som under en längre tid tillhandahållit regelefterlevnadsfunktionstjänster till företag som står under Finansinspektionens tillsyn, däribland fondbolag. Ann-Sophie Hesser är advokat med inriktning på compliance i finanssektorn och hon har uppdrag som regelefterlevnadsfunktion för ett antal finansiella företag, däribland AIF-förvaltare.

Revisor, Mona Alfredsson (Ernst & Young)

Elementa Management AB’s revisionsbyrå är Ernst & Young AB med ansvarig revisor Mona Alfredsson.


Internt regelverk

Bästa möjliga resultat

Elementa Management AB genomför transaktioner för fonden Elementa. För att uppnå bästa möjliga resultat tar bolaget hänsyn till pris och tillhörande kostnader, snabbhet och sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art, samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Ersättningspolicy

Bolagets ersättningsregler är utformade enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:10). Ersättningsreglerna är utformade så att det uppmuntrar till goda prestationer och attraherar nya medarbetare, samtidigt som de överensstämmer med bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Ersättningsreglerna skall motverka överdrivet risktagande, intressekonflikter samt främja en sund och effektiv riskhantering. I dagsläget ingår samtliga av bolagets anställda inom kategorin särskilt reglerad personal och bolaget har beslutat att inte tillämpa någon rörlig ersättning.

Det sammanlagda ersättningsbeloppet till anställda uppgick under året 2018 till 2,8 miljoner kronor. Beloppet var i sin helhet fast ersättning. Antalet ersättningsmottagare var tre personer.

Incitament

Elementa Management AB förvaltar fonden Elementa. Bolaget uppbär ersättning från fonden, dels i form av en fast förvaltningsavgift och dels i form av ett prestationsbaserat arvode enligt fondbestämmelserna. Bolaget kan komma att ingå avtal med distributörer som förmedlar fonden och med institutionella investerare. Vid sådana eventuella avtal kan bolaget komma att betala en ersättning i form av en procentsats av det förvaltningsarvode bolaget erhåller på det kapital distributörerna förmedlar och den institutionella investeraren investerat. Bolaget erhåller ingen ersättning från tredje part i samband med transaktioner för fondens räkning.

Närmare information lämnas kostnadsfritt på begäran till andelsägare. Vänligen skicka i så fall ett mail till info@elementamanagement.se.

Ägarpolicy

På uppdrag av andelsägarna utövar Elementa Management AB en ägarroll i de bolag som fonden Elementa investerar i. Strategier för användning av rösträtter skall uteslutande användas med andelsägarnas gemensamma intressen. Det övergripande målet med bolagets förvaltning och agerande i ägarfrågor är att över tid, med ett väl avvägt risktagande, ge andelsägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt. I övrigt skall bolaget verka för att företag som fonden investerar i agerar enligt relevanta koder samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Mer information om branschens riktlinjer i dessa frågor finns på www.fondbolagen.se.