elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

kontakt

☎ kontakt

info@elementamanagement.se
+46 (0)8-660 02 25

➤ adress

Linnégatan 6
SE-114 47 Stockholm

 
 

Klagomålshantering

Med ett klagomål avses ett av kund, i ett enskilt ärende, konkret framfört missnöje avseende en av Elementa Management AB:s tillhandahållen finansiell tjänst där kunden anser att bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten. Allmänna synpunkter, generella missnöjesyttringar eller missnöjen av ringa betydelse för kund anses i detta sammanhang inte som ett klagomål. Ett klagomål ska alltid lämnas skriftligen av kunden, antingen genom att skicka ett skriftligt brev till Elementa Management AB, Linnégatan 6, SE-114 47 Stockholm, eller genom att maila bolagets klagomålsansvarige enligt kontaktuppgifterna nedan.

Kunder som inte är nöjda med bolagets hantering av ett klagomål har möjlighet att få sitt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Kunder kan även erhålla kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå alternativt av den kommunala konsumentvägledningen.

Klagomålsansvarig för Elementa Management AB är Filip von Uexküll, bolagets COO.

Filip.vonuexkull@elementamanagement.se
+46 (0)8-660 02 25


Behandling av personuppgifter

Elementa Management AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar själv och sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från andra källor. Personuppgifterna inhämtas vanligtvis från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna genomföra obligatorisk penningtvättskontroll, riskhantering, utföra och administrera fondförvaltnings- och andra tjänster samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys och statistik. Sådan behandling sker för att utveckla verksamheten på bästa sätt för våra kunder och föregås alltid av en intresseavvägning gentemot den registrerades berättigade intresse av skydd för sina personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas i första hand inom Elementa Management AB men kan i vissa fall lämnas ut till andra företag som Elementa Management AB samarbetar med. Personuppgifter kan komma att överföras (i) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, exempelvis till Finansinspektionen och Skatteverket, eller (ii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Det förekommer inte att Elementa Management AB säljer några personuppgifter till tredje part.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Elementa Management AB enligt vägledande regler, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Elementa Management AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss genom att skicka ett mail till info@elementamanagement.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.