elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

fonden

 

Basfakta

PORTFÖLJFÖRVALTARE

Marcus Wahlberg

STARTDATUM

5 mars 2015

ISIN-KOD

SE0006852281

BASVALUTA

SEK

AVKASTNINGSMÅL

Minst 12 %, efter kostnader och avgifter, i snitt över rullande treårsperioder.


TECKNING & INVESTERINGSBELOPP

Månadsvis, senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Minsta initiala investering SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om lägst SEK 5 000.

INLÖSEN

Månadsvis, senast 15 bankdagar för den sista bankdagen i månaden. Likvidbeloppet kommer finnas tillhanda på andelsägarens bankkonto senast den femte bankdagen efter månadsskiftet.

AVGIFTER

Fast ersättning om 1,5 % årligen. Prestationsbaserad ersättning om 25 % över avkastningströskeln som beräknas utifrån 5 % årligen med kollektiv “high watermark”. Debiteras månadsvis i efterskott.


TILLSYNSMYNDIGHET

Finansinspektionen

FÖRVARINGSINSTITUT

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

REVISOR

Mona Alfredsson, Ernst & Young

FONDADMINISTRATION & RISKKONTROLL

ISEC Services AB

COMPLIANCE

Ann-Sophie Hesser, Apriori Advokatbyrå AB


INFORMATION OM FÖRVALTNINGSBOLAGET

Elementa Management AB
Adress: Linnégatan 6, SE-114 47 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-660 02 25
Fax: +46 (0)8-124 505 91
E-post: info@elementamanagement.se
Organisationsnummer: 559026-1946
Bolagets bildande: 2015
Säte: Stockholm
Aktiekapital: SEK 1 332 000


 

Inriktning

Elementa är en analysdriven absolutavkastande specialfond med långsiktig investeringshorisont. Fonden använder sig av blankning och kan även investera i företagsobligationer. Att förstå affärsmodeller och hitta bolag med uthålliga konkurrensfördelar samt förmåga att generera både kassaflöde och tillväxt är viktiga parametrar för Elementa. Elementa är värdeorienterad vilket betyder att värderingen ska vara attraktiv sett till potentialen. Elementa tänker långsiktigt även vad gäller fondens blankningar och försöker hitta bolag med svaga positioner på marknader där de långsiktiga trenderna är ogynnsamma. Fondens huvudfokus är mindre och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fondens mål är att med ett väl avvägt risktagande uppnå maximal avkastning oberoende av aktiemarknadens utveckling.

  • Bolag med tillväxt och kassaflöde rimligt värderade i förhållande till potentialen

  • Huvudinriktning små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar

  • Långsiktig horisont både för investeringar och blankningar

  • Fokus på absolut avkastning snarare än hedging

  • Bra idéer får stor andel av tillgångarna

  • Möjlighet att investera i företagsobligationer när rätt möjlighet ges

  • Nordisk fokus med möjlighet att investera upp till 25 % utanför Norden

”elementa är absolutavkastande med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. förvaltningen är analysdriven och med norden som huvudmarknad. fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. fonden kan investera såväl i aktier som i företagsobligationer.”

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive börshandlade fonder, så kallade etf:er) och på konto hos kreditinstitut.

Riskprofil

Förvaltningen av Fonden är analysdriven och riskanalysen görs följaktligen under processen att hitta investeringar och blankningar. Elementa analyserar risker i bolagen och branscherna. Fonden styrs inte av en förutbestämd nivå på standardavvikelse vilken inte anses vara av större betydelse för en investerare som är långsiktig.

Fondens standardavvikelse kan komma att variera över tid. Dock är målet för Fonden att inte ta högre risk, mätt som standardavvikelse, än aktieindex.

Fonden använder sig av blankning. Målet för varje enskild blankning är att leverera avkastning på egna meriter. Detta medför även effekten att hela portföljen till viss del skyddas mot generella marknadsnedgångar. Elementa har på detta sätt även möjlighet att generera absolutavkastning oavsett om den generella marknaden går upp, ned eller sidledes.

Nettoexponeringen kommer normalt att variera mellan -30 % till +50 % men kan komma att vara lägre eller högre. Nettoexponering är marknadsvärdet av Fondens långa minus korta positioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten, uttryckt som procent.

Fonden utsätts bland annat för likviditetsrisk vilket är risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Fonden kommer att ha positioner både i bolag med likvida aktier och de med begränsad likviditet i aktien. Detta kan komma att innebära en ökad risk för Fonden. Vid sammansättningen av Fondens portfölj beaktas likviditeten så att en tillräcklig sammanlagd likviditet säkerställs. Dessutom måste fondandelsägare meddela om inlösen i god tid före utbetalning vilket ger ytterligare ett skydd.

Riskmätning och riskkontroll utförs, oberoende från förvaltningen, av ISEC Services enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).


Hållbarhet

Elementa tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som en del av förvaltarens analysarbete som görs, vilket kan få en effekt, men behöver inte vara avgörande, för vilka bolag som väljs in i Fonden. Detta kan exempelvis omfatta bolagens inverkan på miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och/eller motverkande av korruption. Fonden väljer bort investeringar i bolag som är involverade i produkter och tjänster inom klusterbomber, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, pornografi, kol samt uran. Vidare undviker Fonden att investera i bolag som inte följer internationella normer. Fondens förvaltare arbetar även utefter filosofin, som del i analysarbetet, att bolag som inte beaktar hållbarhetsfrågor kan komma att utvecklas sämre över tid. Fondens förvaltare kan komma att blanka sådana bolag.


Oberoende värdering

Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) avseende tillhandahållande av värderingstjänster. Avtalets bakgrund är att bolaget önskat öka säkerheten för fondens andelsägare genom att anlita ett företag med stor erfarenhet vad gäller fondrelaterade tjänster och värdering.

Uppdragstagaren har tillstånd att bedriva bankrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn och värderingen hanteras separat från uppdragstagarens övriga verksamheter.

Fondadministration

Funktionen för fondadministration har genom uppdragsavtal delegerats till ISEC Services AB. Avtalets bakgrund är att bolaget önskat öka säkerheten för fondens andelsägare genom att anlita en firma med stor erfarenhet av fondadministration. Bolaget har därutöver bedömt att det är mer kostnadseffektivt att outsourca dessa tjänster då uppdragstagaren har en fungerande och välbyggd infrastruktur och systemstöd. För bolaget att bygga upp en motsvarande struktur skulle innebära en omfattande ekonomisk belastning. Uppdragstagaren har dessutom ett stort antal kunder inom den finansiella sektorn och har omfattande erfarenhet av denna typ av tjänster. Vidare har uppdragstagaren lång erfarenhet och väletablerade rutiner och processer med fondens val av förvaringsinstitut, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).