elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

investera

Handel i Elementa

Möjlighet att teckna andelar i Elementa sker månadsvis. Minsta initiala insättning är SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om SEK 5 000. Teckningsanmälan måste vara Elementa Management tillhanda senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden och likviden inbetald på fondens klientmedelskonto (5851-11 068 71) senast 2 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.

Nästa teckningstillfälle

Teckningsanmälan 24 oktober
Likvid 29 oktober

Tillvägagångssätt

Teckning
Anmälan om teckning måste vara bolaget tillhanda senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden och likvid inbetald på fondens klientmedelskonto (5851-11 068 71) senast 2 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.

  1. Fyll i blanketten Teckning med efterfrågad information.

  2. Bifoga en vidimerad kopia på giltig id-handling.

  3. Posta originalhandlingar, alternativt faxa eller e-posta inscannade kopior till adressalternativen nedan.

Inlösen
Anmälan om inlösen måste vara bolaget tillhanda senast 15 bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Likvidbeloppet kommer finnas tillhanda på andelsägarens bankkonto senast den femte bankdagen efter månadsskiftet.

  1. Fyll i blanketten Inlösen med efterfrågad information.

  2. Posta originalhandlingar, alternativt faxa eller e-posta inscannade kopior till adressalternativen nedan:

Elementa Management AB
Linnégatan 6
SE-114 47 Stockholm
info@elementamanagement.se
Fax: +46 (0)8-124 505 91

Handelskalender 2019

Handelskalender.png
 

Riskinformation

Elementa Management AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. AIF-förvaltaren har inget ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Informationen på denna webbplats är riktat till personer i Sverige. Innehållet är inte att betrakta som en rekommendation av köp av andelar i fonden Elementa. Det åligger var och en att göra sin egen bedömning av de risker som är förknippade med en investering i fonden.

För att andelsägare ska kunna fatta välinformerade beslut om fonder har Fondbolagens förening tagit fram www.fondkollen.se där det finns hjälpmedel för val och utvärdering av fonder samt stöd för beräkning av vad sparbelopp, avgifter och avkastning betyder i kronor över tid.