elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

investera

Handel i Elementa

Möjlighet att teckna andelar i Elementa sker månadsvis. Minsta initiala insättning är SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om SEK 5 000. Teckningsanmälan måste vara Elementa Management tillhanda senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden och likviden inbetald på fondens klientmedelskonto (5851-11 068 71) senast 2 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.

Nästa teckningstillfälle

Teckningsanmälan 21 februari
Likvid 26 februari

Tillvägagångssätt

Teckning
Anmälan om teckning måste vara bolaget tillhanda senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden och likvid inbetald på fondens klientmedelskonto (5851-11 068 71) senast 2 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.

  1. Fyll i blanketten Teckning med efterfrågad information.

  2. Bifoga en vidimerad kopia på giltig id-handling.

  3. Posta originalhandlingar, alternativt faxa eller e-posta inscannade kopior till adressalternativen nedan.

Inlösen
Anmälan om inlösen måste vara bolaget tillhanda senast 15 bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Likvidbeloppet kommer finnas tillhanda på andelsägarens bankkonto senast den femte bankdagen efter månadsskiftet.

  1. Fyll i blanketten Inlösen med efterfrågad information.

  2. Posta originalhandlingar, alternativt faxa eller e-posta inscannade kopior till adressalternativen nedan:

Elementa Management AB
Linnégatan 6
SE-114 47 Stockholm
info@elementamanagement.se
Fax: +46 (0)8-124 505 91

Handelskalender 2019

Handelskalender.png
 

Disclaimer

Elementa Management AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. AIF-förvaltaren har inget ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Informationen på denna webbplats är riktat till personer i Sverige. Innehållet är inte att betrakta som en rekommendation av köp av andelar i fonden Elementa. Det åligger var och en att göra sin egen bedömning av de risker som är förknippade med en investering i fonden.