elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

disclaimer

Elementa Management AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. AIF-förvaltaren har inget ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Informationen på denna webbplats är riktat till personer i Sverige. Innehållet är inte att betrakta som en rekommendation av köp av andelar i fonden Elementa. Det åligger var och en att göra sin egen bedömning av de risker som är förknippade med en investering i fonden.