elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

riskinformation

Elementa Management AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. AIF-förvaltaren har inget ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Informationen på denna webbplats är riktat till personer i Sverige. Innehållet är inte att betrakta som en rekommendation av köp av andelar i fonden Elementa. Det åligger var och en att göra sin egen bedömning av de risker som är förknippade med en investering i fonden. 

För att andelsägare ska kunna fatta välinformerade beslut om fonder har Fondbolagens förening tagit fram www.fondkollen.se där det finns hjälpmedel för val och utvärdering av fonder samt stöd för beräkning av vad sparbelopp, avgifter och avkastning betyder i kronor över tid.